Header Ads

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Alımı (2012)T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Genel İdare
Hizmetleri sınıfında 8 nci dereceden boş bulunan 30 (otuz) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği
Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek
puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 600 (altıyüz) aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da
sınava katılmaya hak kazanacaktır),
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,
e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,
f) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 31.05.2012 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr ve
www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra alacakları çıktısı ile birlikte formda
belirtilen belgeleri 14.06.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar “Cemal Gürsel Caddesi No:61 Kat:6 06590 Cebeci- Ankara” adresinde bulunan
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 19.06.2012 tarihinden sonra
www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek olan kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Adaylık
Belgesi”ni imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgah veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini
isteyebileceklerdir.
Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş Sınavı şartlarına haiz olmayanlara, talepleri halinde belgeleri iade edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır.
Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş
Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü”nde açıklanmıştır. Söz konusu broşür yukarıda adresi belirtilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir
kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

D- SINAV YERİ VE TARİHİ:
Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet
adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile
birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınavını kazanan
adaylara sınav sonucu yazılı olarak adreslerine bildirilecektir.
İlan olunur.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.